Karel Mihael Attems

1. julija 1711 – 18. februarja 1774

173

Karel Mihael Attems je bil prvi goriški nadškof in se je odlikoval po izobrazbi, srčni plemenitosti in nadpastirski vnemi. Trikrat je prehodil vso škofijo, se srečeval z verniki in z njimi govoril v njihovem jeziku. Bil je “mož po božji volji”.

Varovanec cesarice Marije Terezije

Attemsi so bili ena najuglednejših goriških plemiških rodbin, ki se je v teku zgodovine razdelila na več vej. Številni Attemsi so se odlikovali kot visoki državni uradniki, dvorni svetovalci, deželni oblastniki, generali, cerkveni dostojanstveniki.

Karel Mihael se je rodil v Gorici 1. julija 1711. Zakonca Janez Frančišek Attems in Elizabeta Coronini-Kronberg sta imela veliko otrok, poznejši nadškof je bil peti po vrsti. Hčere so vse vstopile v samostan: dve k uršulinkam, dve k dominikankam, dve h klarisam. Po začetni vzgoji in izobrazbi v družini je oče poslal Karla v Gradec, da se izpopolni v nemškem jeziku, čez dve leti (1728) pa v srednjo šolo v Modeno, kjer je začutil duhovni poklic. Bogoslovne študije v Rimu je zaključil z doktoratom iz obojnega prava in bil posvečen v duhovnika (1735). 

Visoki cerkveni dostojanstveniki v Rimu so mu izposlovali proštijo v Bettbrunnu na Bavarskem in nato kanonikat v Baslu. Na poti v Nemčijo se je ustavil na dunajskem dvoru, kjer se je srečal z nadvojvodinjo Marijo Terezijo, poznejšo cesarico. Že ob prvem srečanju sta jo prevzela Attemsova skromnost in trezno presojanje, zato si ni pomišljela in mu je v prihodnje zagotovila vso svojo naklonjenost. Ko je papež Benedikt XIV. sporazumno s cesarico leta 1750 ustanovil v Gorici apostolski vikariat za ozemlje oglejskega patriarhata pod Habsburžani, je bila služba apostolskega vikarja podeljena Karlu Mihaelu Attemsu. Po ukinitvi oglejskega patriarhata (6. julija 1751) in ustanovitve goriške nadškofije (18. aprila 1752). pa je postal prvi goriški nadškof in metropolit.

Njegov vzornik: sv. Karel Boromejski

Pastirsko delovanje nadškofa Attemsa je izhajalo iz navodil tridentinskega koncila (1545-1563), katera je najzvesteje uresničil milanski nadškof sv. Karel Boromejski (1538-1584), ki si ga je goriški nadškof izbral za vzornika. Značilna poteza njegovega škofovanja je bil stik z ljudstvom, kar dokazujejo njegovi pogostni pastirski obiski. Oglejski patriarhi nad 250 let niso stopili na avstrijski del svojega patriarhata, zato je bil versko in nravno življenje duhovnikov in vernikov hudo pomanjkljivo, red in cerkvena disciplina v razsulu. Attems je začel s kanoničnimi vizitacijami že kot apostolski vikar, kot nadškof jih je redno nadaljeval. Trikrat je prehodil vso škofijo, ki je obsegala domala vse slovensko ozemlje južno od Drave, razen “otokov”, ki so bili v ljubljanski in tržaški škofiji. Pregledal je vse župnije, zaslišal duhovnike, cerkvene ključarje, zastopnike mest. Njegovi pastirski obiski so bili povezani s slovesnim bogoslužjem in z ljudskim praznovanjem. Zapisniki teh kanoničnih vizitacij (izšli so v dveh knjiga leta 1991) so pravi zgodovinski spomenik goriške Cerkve. Ko je ta poročila dobil v roke papež, je cesarici Mariji Tereziji nasvetoval, naj Attemsov način služi kot vzorec vsem avstrijskim škofom. Na podlagi spoznanj, do katerih je prišel na teh obiskih, je ustanovil nad 40 novih župnij, v Gorici odprl bogoslovno semenišče in v nadškofijskem dvorcu prvo tiskarno. Bil je tudi socialno zelo čuteč: podpiral je bolnišnice, mestne in podeželske reveže, v lastni hiši je odprl posojilnico in zastavljalnico.

Slovenske pridiga nadškofa Attemsa

Nadškof je želel, da pride božja beseda do vernikov neposredno, zato je na svojih obiskih po župnijah navadno govoril v njihovem maternem jeziku. Poleg italijanskega je uporabljal tudi slovenski, nemški in furlanski jezik. V knjižnici bogoslovnega semenišča v Gorici je ohranjenih 62 enot slovenskih rokopisov, od katerih je 46 Attemsovih lastnoročnih, 16 pa v prepisu. Nadškofovi rokopisi obsegajo dve, največkrat pa tri ali celo štiri strani. Različne pisave v prepisih kažejo, da jih je prepisovalo več oseb. Attems je prepise pregledal, kaj dodal ali prečrtal. »Vsiljuje se vprašanje, kdaj in kje se je goriški plemič učil slovenščine,« piše Lojzka Bratuž v svoji študiji Attemsove homilije v slovenskem jeziku in postavi zelo verjetno domnevo: »Skoraj gotovo se je za jezike nadarjeni Attems v domačem okolju že zgodaj naučil poleg nemščine in italijanščine še slovenščine in furlanščine… Tudi samo škofovanje mu je nudilo marsikatero priložnost, da pride v stik s slovenščino.« Najbrž je poznal tudi kakšno slovensko knjigo, ki so bile tedaj doma na plemiških dvorih. Njegova slovenščina je v glavnem taka, kakršna je bila takrat v rabi. »Izjemnost homilij Karla Mihaela Attemsa v slovenskem jeziku je v tem, da jih je pisal uglede cerkveni dostojanstvenik neslovenskega rodu, pravi svetovljan ne samo zaradi visokega položaja in izobrazbe, ampak še bolj zaradi notranje plemenitosti in bogate duhovnosti« (Lojzka Bratuž). Oboje razodeva tudi njegovo pastirsko pismo duhovnikom novembra 1773, ki je pravzaprav njegova duhovna oporoka. Od kapi zadet je namreč preminil 18. februarja 1774.

image_pdfimage_print